fot. Paul Schneller / paulschneller.com

Jedną z moich pasji, którą wykorzystuję w pracy naukowej jest genealogia, w szczególności ta dotyczącą Żydów z terenu historycznego Górnego Śląska i Krakowa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu poszukiwanie przodków nie stanowi dla mnie problemu. Mam dostęp do licznych materiałów archiwalnych i ksiąg metrykalnych, a także posiadam wykonane przez siebie spisy pochowanych i inwentaryzacje licznych górnośląskich cmentarzy żydowskich.

Jestem jedyną osobą na Górnym Śląsku, która pomoże odszukać Ci groby Twoich krewnych na cmentarzach żydowskich regionu i nie tylko, nawet jeżeli ich nagrobki już nie istnieją. Jestem także jedyną osobą w tym regionie, która jest w stanie profesjonalnie przetłumaczyć inskrypcje nagrobne w języku hebrajskim.

Jeżeli poszukujesz informacji o danej osobie, chcesz ustalić jej los (nawet jeżeli potem wyjechała do innego kraju) lub poszukujesz jej grobu, napisz do mnie używając formularza kontaktowego po prawej stronie.


Jewish Genealogy from Upper Silesia

One of my passions that I use in my scientific work is genealogy, in particular that concerning Jews from the historical area of Upper Silesia and Krakow. Thanks to many years of experience, searching for ancestors is not a problem for me. I have access to numerous archival materials and record books, as well as I have made burial lists and inventories of numerous Upper Silesian Jewish cemeteries.

I am the only person in Upper Silesia who will help you find the graves of your relatives in Jewish and other cemeteries, even if their gravestones no longer exist. I am also the only person in this region who is able to professionally translate gravestone inscriptions in Hebrew.

If you are looking for information about your ancestors, you want to determine their fate (even if they later went to another country) or you are looking for their graves, write to me using the contact form on the right.


Jüdische Genealogie aus Oberschlesien

Eine meiner Leidenschaften, die ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit verwende, ist die Genealogie, insbesondere die der Juden aus dem historischen Gebiet von Oberschlesien und Krakau. Dank langjähriger Erfahrung ist die Suche nach Vorfahren für mich kein Problem. Ich habe Zugang zu zahlreichen Archivmaterialien und Aktenbüchern sowie Bestattungslisten und Inventare zahlreicher oberschlesischer jüdischer Friedhöfe.

Ich bin die einzige Person in Oberschlesien, die Ihnen hilft, die Gräber Ihrer Verwandten auf jüdischen und anderen Friedhöfen zu finden, auch wenn ihre Grabsteine nicht mehr existieren. Ich bin auch die einzige Person in dieser Region, die Grabsteininschriften professionell auf Hebräisch übersetzen kann.

Wenn Sie nach Informationen über Ihre Vorfahren suchen, ihr Schicksal bestimmen möchten (auch wenn sie später in ein anderes Land gingen) oder wenn Sie nach ihren Gräbern suchen, schreiben Sie mir über das Kontaktformular auf der rechten Seite.