Nazywam się Sławomir /Sławek/ Pastuszka. W sierpniu 2023 roku skończyłem 33 lata.
Urodziłem się, wychowałem i od grudnia 2019 roku ponownie mieszkam w Pszczynie na Górnym Śląsku (Pless O/S). W latach 2009-2019 mieszkałem w Krakowie.
Jestem historykiem-judaistą, genealogiem, nauczycielem i społecznikiem.
Liczne pasje wprowadzają wiele radości do mojego życia.

W 2009 roku ukończyłem III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie i podjąłem studia na kierunku historia ze specjalnością historia i kultura Żydów w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłem je w 2014 roku już w Instytucie Judaistyki, a pracę licencjacką pt. Hebrajskie inskrypcje nagrobne z lat 1945-1949 na nowym cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej w Krakowie napisałem pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Ruty. W tym samym roku w macierzystej jednostce rozpocząłem studia magisterskie na kierunku judaistyka. W 2016 roku ukończyłem je z wyróżnieniem, a pracę magisterską pt. Zachowane wystroje malarskie i sztukatorskie synagog w Polsce napisałem pod kierunkiem dra hab. Leszka Hońdo. W 2016 rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UJ. 26 kwietnia 2019 roku otworzyłem przewód doktorski. Rozprawę pt. Cmentarz żydowski w Pszczynie jako zjawisko kulturowe Żydów górnośląskich przygotowałem pod kierunkiem dra hab. Leszka Hońdo. Obroniłem się 22 grudnia 2023 roku w historycznych murach Collegium Novum. 19 stycznia 2023 roku Rada Dyscypliny Historia UJ nadała mi stopień doktora nauk humanistycznych.

Obrona mojej pracy doktorskiej w Collegium Novum UJ (fot. Marek Tuszewicki)

Od 2005 roku jestem społecznym opiekunem cmentarza żydowskiego w Pszczynie – miejsca spoczynku sześciu pokoleń mojej rodziny – gdzie w większości z własnych funduszy prowadzę zaawansowane prace porządkowe i renowacyjne, które doprowadziły do tego, że bez wątpienia nekropolię tę zaliczyć już można do najlepiej zachowanych i utrzymanych w dzisiejszych granicach Polski.
Swój wolny czas poświęcam także na porządkowanie i/lub dokumentowanie innych żydowskich nekropolii, m.in. w Bieruniu, Czechowicach-Dziedzicach, Dębowej, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Miasteczku Śląskim, Mikołowie, Sośnicowicach, Ujeździe czy Zalewie. Docelowo w moich planach jest dokładne udokumentowanie wszystkich cmentarzy żydowskich na historycznym terenie Górnego Śląska, tak jak to zrobiłem chociażby w Pszczynie.

Za swoją działalność zostałem doceniony w Pszczynie otrzymując m.in. statuetkę Wolontariusza Roku (2013), statuetkę Pszczyńskiego Wybrańca – Nagrodę Burmistrza Pszczyny w dziedzinie kultury (2014), Nagrodę Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie kultury (2021) oraz Nagrodę Fundacji POLCUL im. Jerzego Bonieckiego (2023). W 2016 roku otrzymałem nominację do prestiżowej Nagrody POLIN przyznawanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich.

Laureaci i nominowani do Nagrody POLIN 2016, fot. M. Starowieyska

Moje zainteresowania badawcze to przede wszystkim epigrafika hebrajska, cmentarze żydowskie, malarstwo synagogalne, materialne dziedzictwo żydowskie, genealogia, historia i kultura Żydów górnośląskich oraz historia Żydów w Polsce po 1945 roku. W swoim dorobku posiadam 9 książek i ponad 150 artykułów. Współpracuję z licznymi instytucjami, szkołami i organizacjami, dzieląc się swoją wiedzą podczas wykładów i jako ekspert z zakresu judaistyki, cmentarzy żydowskich, historii i epigrafiki hebrajskiej.

Chętnie podejmuję i wspieram wszelkiego rodzaju działania mające na celu popularyzację wiedzy historycznej, a także poprawę stanu cmentarzy żydowskich, przede wszystkim na Górnym Śląsku. Współpracuję z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego oraz jestem członkiem Rady Koalicji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich w Polsce. Od wielu lat jestem członkiem, a od 1 czerwca 2021 roku także przewodniczącym Chewry Kadiszy przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, w ramach której m.in. opiniuję w oparciu o religijne prawo żydowskie wnioski kierowane do Gminy przez różne instytucje i osoby prywatne w sprawie różnego rodzaju prac podejmowanych na cmentarzach żydowskich. Jestem także członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silesium Radicum” i Ganey-Tikva-Verein w Bergisch-Gladbach.

W 2015 roku wydałem jako redaktor naczelny ostatni numer kwartalnika naukowego haZamir, z którym wcześniej współpracowałem. W jego miejsce w 2016 roku stworzyłem pismo naukowe Judaista. Będąc do 2017 roku jego redaktorem naczelnym, wydałem 3 numery. Nadałem pismu wysoki poziom, który jest utrzymywany przez obecną redakcję. Od 2011 roku współpracuję z lokalnym pismem Głos Pszczyński, regularnie publikując na jego łamach artykuły poświęcone pszczyńskim Żydom.

Od 2010 roku współpracuję także z Urzędem Miejskim w Pszczynie przy organizacji corocznych Spotkań z Kulturą Żydowską, w trakcie których prowadzę wykłady historyczne oraz oprowadzania po cmentarzu żydowskim i starówce śladami Żydów. Mimo dwudziestu edycji impreza cieszy się niesłabnącą popularnością wśród miłośników pszczyńskiej historii.

Od najmłodszych lat angażuję się w życie społeczne, religijne i kulturalne społeczności żydowskiej w Polsce. Jestem członkiem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach (od kwietnia 2022 roku także członkiem jej Zarządu), działającego w jej ramach bractwa Chewra Kadisza, a także Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Jako szczególny rodzaj misji traktuję pomoc najstarszym członkom naszej społeczności, przede wszystkim nielicznym już ocalonym z Zagłady. Od kilku lat – w podzięce za bezinteresowną pomoc – pełnię honorową funkcję asystenta zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu. W latach 2013-2020 pracowałem jako nauczyciel kultury żydowskiej w E-Szkole Lauder Polska. Od września 2023 roku pracuję jako nauczyciel historii w Liceum Kampus w Pszczynie.

fot. Arkadiusz Ławrywianiec / areklawrywianiec.com